Duše a její svět – naše terapeutická kniha

PAVEL a LENKA SOBKOVI – kniha Duše a její svět

Pavel a Lenka Sobkovi

Duše a její svět

nakladatelství Sobek Pavel – Sluneční brána, Třebíč 2014

Autoři do knihy vkládají své zkušenosti z praxe Hlubinné abreaktivní psychoterapie. 

První část knihy se zaměřuje především na lidskou duši, na její schopnosti uvědomování si a přímou komunikaci za slovy. Druhá část pojednává o praktických možnostech duchovního poznání v oblasti prvních civilizací Země a také civilizací ne-zemských.

Kniha podtrhuje význam exteriorizace (uvolnění a výhled duše z těla) a ukazuje možnosti uzdravování a poznávání v oblasti duchovních měst.

formát A5, 322 stran

ISBN 978-80-88020-02-8

„Všechny naše vlastní charakteristiky a charakteristiky situací, míst atd., je třeba vnímat jako „stavy duše“. Jsou dány karmicky a také skrze toky jemných energií, nejsou neměnné. Duše je svobodná a vývojem směřuje od stavu sjednocení – přes rozpory – zpět do stavu sjednocení. Volí si svobodně cestu této realizace. Není cílem jen slepě spěchat k cíli (k realizaci), cílem je také cestu zakoušet, bez připoutanosti jí užívat. Vidět v ní krásu, propojení se za dualitu rozporů ve smyslu vyvažování, rovnováhy a integrace. Prožít ji s nadhledem, že v každé chvíli na každém místě je duše doma. Na utrpení a bolesti je hořké to, že se duše odpojuje ze stavu sjednocenosti.“

Knihu Duše a její svět je v současnosti možné si zakoupit v Brně v terapeutickém centru Zlatý klíček (Jaselská 8) a v knihkupectví Světluška (palác Kinských). V Praze pak v knihkupectví Hledající. K dispozici je už jen několik posledních kusů, první vydání je vyprodáno. Pokud máte zájem o e-book, ten vám mohu poslat e-mailem.

Ke konci roku 2018 bude druhé vydání této knihy. 

K tomu přibudou v současnosti dokončované knihy: 

  • Pneumatotherapie (péče, rozvoj a průvodcovství lidského ducha)
  • Kniha principů
  • Kniha duchovních měst

Od regresní terapie k rozvoji ducha (HAP a Pneumatotherapie)

TERAPEUTICKÝ MOST

Na níže vloženém obrázku je zobrazena určitá terapeutická cesta, vyjadřující vztah metod a jednotlivých fázích praktického seberozvoje skrze terapeutickou práci na sobě.

1 krok

Začínám v ní diagnostikou a spolu s klientem se snažíme přesně pojmenovat zátěž, trauma, nemoc, engram (paměťový záznam bolestné události), které ho trápí. Kromě možností metody regresní psychoterapie HAP (více zde: Regresní terapie HAP ), se nabízí možnost diagnostiky stavu průchodnosti (a výzev) v oblasti čakrového systému Čakry, a pohled duchovědný na vzájemný vztah a působení v úrovni fyzického, éterného, astrálního těla a vědomé já ( Vývoj člověka a jemná těla duše ).

2 krok

Jakmile je jasná diagnostika stavu klienta, můžeme pokračovat nejvhodnější metodou. Například pro jednoho člověka bude ležet jeho „zátěž“ v čakrovém systému na určité úrovni, a bude před ním jako výzva. Bude mít podobu určité bolesti, psychického stavu (např. strach) nebo omezujícího vlivu (např. působení cizí duše). Jednou z nejúčinnějších metod je práce regresní psychoterapie HAP Andreje Dragomireckého, která kompletně řeší a uvolňuje příčiny těchto zátěží (engramy, postuláty, cizí vliv).  V druhém kroku tedy aplikuji metodu HAP 1 (řešení engramů, postulátů) a případně HAP 2 (cizí vliv, přivtělená duše a další). Více o možnostech krátkodobé a delší intenzivní terapie najdete zde:  Terapeutické služby.

Výsledkem této práce by měla být kompletní abreakce (odreagování problému v jeho kořenech), tady katarze. To v praxi znamená, že se už daný problém nebude vracet. Dané „téma“ (třeba strach ze smrti) se řeší ve třech řetězcích, kdy jsme my něco utrpěli (oběť), kdy jsme něco zavinili (viník), nebo byli svědkem silného zásahu danou událostí.   Více z praktického hlediska naleznete zde: Seznámení s metodou HAP .

3 krok

Další krokem seberozvoje může být praktické a hluboké osvojení si metody HAP. Může ji využít každý, kdo má o tuto metodu praktický zájem buď z hlediska svého rozvoje, anebo by se rád postupně zabýval terapií HAP profesionálně jakou auditor (terapeut). K tomu mu může pomoci série kurzů HAP základní a pokročilého stupně. Kompletní informace ke kurzům HAPa možnostech je absolvovat naleznete zde: Kurzy HAP 1, 2 . V kurzech HAP 1 je důraz na pochopení teorie a schopnost umět zpracovávat engramické stavy a postuláty. V HAP 2 pak práce na úrovni ducha s cizími vlivy (např. přivtělení duše, práce na dálku, magická působení typu prokletí a další).  Výsledkem by měla být schopnost začít pracovat jako auditor jak na sobě, tak pro druhé.

4 krok

Řada lidí se domnívá, že tady vlastně terapeutická práce vrcholí. Podle mé praktické zkušenosti se právě zde otevírá určitý terapeutický most mezi metodami a praxí HAP a cestou péče, rozvoje a průvodcovství lidského ducha (pneumatotherapie). Více o něm zde:  Terapeutický most

V pneumatotherapii jde již přímo o cestu dopředu (nikoli o regresi), v oblasti poznání Principů (v úrovni ducha a vyšších světech), ale především o práci na poznání rozdílů působení „témat ega“, jakými jsou obecně řečeno lidské nectnosti (pýcha, žárlivost, svár, hněv, nezvědomělá tupost, lačná připoutanost a další). Na této cestě se postupně posouváme (díky práci a péči v úrovni ducha) od nectností ke ctnostem. To se obráží na pročištění našeho hlubinného charakteru (ducha) a má nedozírný pozitivní význam pro další vývoj, naše inkarnace a trvalé možnosti být ve stavu Sjednocení. Více o principech, cestě od nectností ke ctnostem, a pročištění charakteru naleznete zde: Pneumatotherapie . V tomto kroku se může klient obrátit právě ve výše zmíněných tématech na pneumato therapeuta a s ním společně na svém rozvoji ducha pracovat. Součástí témat může být také práce na úrovni ducha ve vyšších světech  duchovních městech (o nich více zde: Duchovní města a vyšší světy

5 krok

V pátém kroku je možnost (poté, co jsme zpracovali základní rovinu zátěží (engramů) a také již pracujeme s hlubší rovinou charakteru lidského ducha, projít kompletním kurzem Pneumatotherapie (PNTh) s možností věnovat se i profesionálně této metodě rozvoje a péče o lidského ducha jakožto pneumato therapeuti. Součástí je jasné rozpoznávání duchovních bytostí, entit a s tím souvisejících výzev u sebe a u klientů. Jednou z rozlišujících metod je praktické pochopení a aplikace „sluneční jasnovidnosti“ oproti „měsíční mediumitě“, která více jen astrálně yrcadlí, než přesně rozeznává. Více o nich zde: Sluneční jasnovidnost a měsíční mediumita  V kurzech PNTh se také budeme častěji setkávat s možnostmi spolupráce s duchovní městy (termín Paula Twitchella) a exteriorizací. O možnostech absolvovat kurz PNTh naleznete zde: Kurz pneumatotherapie

Terapeuti a bodhisattvové

Dá se říci, že oba termíny se objevují jak v duchovní vědě, tak i v dějinách duchovních nauk. Obě skupiny se dají pokládát za poskytovatele duchovní inspirace. Zatímco první z nich, therapeuté, mají své období působení pozemsky ukotveno pár století před a po Kristu, bódhisattvové takto ukotveni nejsou. 

 Přesto může být pro někoho inspirujícím hledat zakotvení těchto „pomocníků ducha“. Je dnes časrto opakovaným faktem, že mezi therapeuty a essény (příbuzné skupiny) pobýval delší čas jak Ježíš, tak i Jan Křtitel. Dalo by se říci, že šlo o skupiny s jistou ortodoxností a důsledností „směřování a praktikování“ duchovních zákonů a biblického dědictví. 

 Ovšem jak u essénských, tak u therapeutů převládlo cítění a vnitřní rozhled v tom smyslu, že je třeba se vzdálit velkých měst s jejich hlučností, prohnilými manýry a politickými dopady. Je třeba se trvale „očišťovat“ a stáhnout se do menších osad, kde v prostém přijímání Ducha Božího, bez majetku a výsad, lze žít „duchem“ a prostou prací pro společenství. Je to v podstatě logickým důsledkem rozhledu člověka, jenž začal chápad rozpornost duchovních principů oproti žité realitě jeho světa.

Ovšem je tu i omezující rovina ve smyslu společenském. Pokud se takto vytvoří volná komunita praktikujících „světců“, je od světa, jaký je, víceméně oddělena úmyslně. Nemusí být přímo sektou, ale naplňuje význam „oddělování se“. Možná to bylo jedním z důvodů, proč se Ježíš vydal naopak k těm nejubožejším, nejvíce pronásledovaným, dokonce „provinilým“ – v městech a krajině. Podobně jako se doširoka otevřelo duchovní srdce Jana Křtitele, který zprostředkoval duchovní zasvěcení, křest, mystický vstup do Království Nebeského, který trvale měnil náhled zasvěceného na jeho pozemské putování.

Pokud jde o Bódhisattvy, tento termín má kořeny v oblasti asijské (Indie, Kašmír, Tibet, Čína, Japonsko ad.). Samozřejmě je předmětem mnoha legend a mýtů, podobně jako v Evropě společenství grálu. Podstatné jsou ale základní rysy. Bódhisattvové bývají zváni ti, kteří na cestě osvícení jej mají nadosah, a přece volí nikoli „trvalé osvobození nirvány“ a stav buddhy, jenž se již do našeho světa nevrací, ale jsouce silně pohnuti sou-cítěním, hlubokou láskou k člověku i zvířatům (a dalších trpících bytostí v různých světech-vizích), a sledujíce obrovskou vlnu jejich utrpení v životě, vydávají se úmyslně pomáhat jim. 

 Jejich motiv je v jejich pozemské „angažovanosti“ do jisté míry protilehlý k therapeutům a essénským, zdá se. Nejdou s bláhovostí „napravovat křivdy světa“, ale jsou k dispozici jako „andělé na zemi“.

Jejich výsadou je obrovská vydobytá ctnost a praxe v hodnotě utrpení. Oni kráčejí s plným vědomím „všeho“, vědí o nekonečném usmíření a pokoji v nebeských světech, jsou schopni přivádět inspirací ducha bytosti do končin horního Dévačhenu. 

 Existuje řada lidí, meditujících a vyznavačů duchovních tradic, kteří dělají v sobě řez napříč Východem a Západem. Často glorifikují jedno, aby zesměšňovali nebo zpochybňovali druhé. Omlouvám se, ale tohle jednání podle mne nespěje do Nebes ani k Dévačhenu. Je potřeba mít konkrétní duchovní zkušenosti z oněch oblastí (nejsou pro mnohé lidi nedostupné), abychom pochopili, že inspirující mistři, průvodci a bódhisattvové mohou zasedat a působit v nebeských sjednocených světech pospolu. Že jen lidská mysl se snaží „separovat“ to, co jí neštymuje. 

Žádný div, že zakladatel duchovní vědy, anthroposofie, Rudolf Steiner označil Krista za duchovní bytost, která zaštíťuje bódhisattvy, tedy ty, kteří ve své neskonalé dobrotě nebeské vchází v pozemské (a jiné) světy proto, aby inspirovali možnosti „dostat se z osidel a kruhů utrpení“. Jejich svaté nadšení je podloženo svrchovanou moudrostí a láskou k bytostem, a doprovázeno nabytými ctnostmi a čirým charakterem.

 

Therapeuti a Bodhisattvové

 

Pokračovat ve čtení →

Básnická tvorba (sbírky a ukázky)

BÁSNĚ / POEMS 1998 – 2017

 

Atlasové zpěvy 

(vydáno knižně; Sursum, Tišnov 2004)

 

atlasove zpevy

 

Rána a večery s Lin Sien Ti

(básnická sbírka, rukopis 2005, připraveno k vydání).

 

2011-11-28 18.42.13

 

 

Část sbírky Rána večery s Lin Sien Ti (2004 – 2005)

Mornings and Nightfalls

přeložena Alenou Riedlovou-Slepičkovou do angličtiny

 

Autžorské čtení v brně Lin Sien Ti

 

 

Etruské víno  

(rukopis, 2006) 

 

Etruské zrcadlo

 

 

Přenosné moře 

(básnická sbírka, rukopis, 2011, připraveno k vydání)

 

barcelona-spain

 

Báseň Shlížení z této básnické sbírky

byla zařazena do básnické  ročenky Petra Krále a Jana Štolby: Nejlepší české básně 2011.  

Ukázky z básnické sbírky Přenosné moře byly publikovány v literárním časopise TVAR 02/2001)

Básně v Antologii české poezie II. 1986 – 2006 (Dybbuk)

 

Básnický blog CCHI-LIN

 

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)