SVOBODA VŮLE DUŠE, A JEJÍ OPAK

 

Svoboda vůle je jednou z nejpodstatnějších věcí. Na různé druhy svobod ostatně dnes apelují politici, média, i občanští aktivisté či agitátoři.

Pro svou náturu terapeutickou, a řekněme i trochu filosofickou, obracím se raději na téma svobody lidské duše, než na nekončící debaty o občanských svobodách.

Již v dávných dobách moudří a přemýšliví lidé zkoumali, co tvoří podstatu svobodné vůle u člověka. Jestli je její základ u všech stejný, a o jaký druh „pohybu a hnutí“ jde.

Hodně podstatná jim přišla vazba mezi záměrem jedince a předsevzetím něco (svobodnou vůlí) udělat, a oproti tomu působící překážka, a také osobní odpovědnost dostát směru (a záměru) vykonání činu své volby (viz Órigenes).

Konkrétní příklad: pokud politik nerozhoduje již vnitřní volbou v zájmu voliče, který si ho jako zástupce vybral a (ve shodě s tímto nedrží odpovědnost a nekoná stejným směrem prospěšnosti), stává se neřízeným politikem vlastního svodu, řízen třeba zištností, závazky k jiným finančním, korporačním subjektům atd. Takový politik je řízen nikoli vědomou shodou svobodnè vůle, ale svým zištným zneužitím delegované důvěry. Nenaplňuje již žádnou předzjednanou shodu činností spolu s voličem, naplňuje její svůdný opak, manipulaci.

Svoboda je spojena s vůlí jednotlivce, ale taky s překonáváním napěťové výzvy poradit si s bráněním v tom, pro co se rozhodujeme, s protistranou, s překážkou. Z toho někdy mylně vyvozujeme, že svoboda je snad nějaký statek, který máme ve svém držení. Naopak, svoboda je pohyb a impuls, něco velmi živého, nikoli předmět a věc. Podobá se křesání, kdy jsme pojali záměr něco nově osvětlit, učinit.

Ve vztahu k médiím se nedá o svobodě vůle hovořit tehdy, pokud dané médium (tedy vždy „zprostředkovatel“) zkracuje, dezinterpretuje, svévolně zabarvuje nebo dokonce likviduje „slovo a počin človaka“, tedy právě jím rozhodovaný a vykonaný čin jeho svobodné volby.

Riziko mediální interpretace je tím vyšší, že většinou odmítá (ono médium) převzít za své „in-formování“ i konkrétní odpovědnost, nebo dokonce se nechá uplácet v tom směru, aby to, o čem referuje jako o svobodné volbě a činu dotyčného člověka, překroutilo v opak. Tam, kde se člověk zachoval eticky správně je naroubován svod, úpadek, kde je v záměru čistota a ctnost, je vkládáno podezírání a neřest.

Svoboda volby je dnes popularizovaným tématem, ale o jejím základu často nechceme nic slyšet. Svoboda vůle u člověka není „hladké klouzání prostorem ve svévolném směru“, ale spíše silný impuls dopředu tam, kde se jisto jistě objeví a projeví překážka, odpor, brzda. Tak je skutečná svoboda vůle člověka a jeho duše vždy i svým způsobem hrdinská, ač třeba nenápadná.

Už z tohoto jednoduchého výhledu se pak ukáže, že společnost davově neprojevuje svobodu, dav ji může slovně opěvovat, ale jedině člověk v úrovni duše ji umí uvádět v pohyb.

Dav se může společně radovat na náměstích z toho, že každý jeden získává třeba dlouho upíranou šanci k projevování svobodné volby navenek.  Ale svoboda duše koná vždy skrz, je ze sebe počin.  A mluvčí davu jsou opět jen ti, jejichž motivy je třeba dobře zkoumat a činů si všímat. Tím se vracím zpět k oné zástupnosti politiků či aktivistů, a k tomu, čím a komu poslouží oni sami.

Zda sledujeme poutavé divadlo „o údajné svobodě“, anebo skutečnou odpovědnost jedinců s ochotou ve službě druhým pomoci vykonat tu nejlepší svobodu volby ve shodě s dobrou věcí.

Krásné dny.

PJS

Vše o životě po životě 2

V současné době jsem přijal nabídku ke spolupráci – jako průvodce dokumentu Schopnosti: Vše o životě po životě 2 – s režisérem Daliborem Stachem. Dokument je natočen ve formě otázek a výpovědí lidí, kteří prošli klinickou smrtí a vrátili se obohacení tímto zásadním prožitkem nejen pro sebe, ale i pro celé své okolí a blízké.

Vystupuji v tomto dokumentu jako regresní terapeut a průvodce. A také se účastním projekcí a následných debat s diváky spolu s režisérem a lidmi, kteří v dokumentu vystupují – v některých kinech a knihovnách v ČR (Kroměříž, Hlinsko, Ústí, nad Orlicí, Svitavy a další).

ČSFD – Vše o životě po životě 2

 

 

Mír, pokoj a dynamika života

Po čase se vracím k tomuto tématu z jiného úhlu pohledu. V naší soudobé „realitě světa“, především dosud vůdčí západní civilizace, se kromě štvavých kampaní, nenávisti a již otevřeného násilí, občas daří i mírovým aktivitám. Jsou jako holubice, které poněkud nesměle vzlétají nad vřavu světa.

Sám pojem mír je (podle wikipedie) 🙂 „stav, kdy mezi lidmi, skupinami a státy nevládne nenávist a konflikty mezi nimi nevedou k hromadnému násilí“. Podle Ottova slovníku naučného „je to „požehnaný a blahodárný stav tichosti a dobré vůle mezi lidmi, národy a státy jakožto opak sporů, různic a války“. Tolik citace.

Slovo mír totiž tvoří i jiný důležitý pojem, totiž smír. Smír v sobě nese právě pečeť (dočasného) neútočení, umlknutí sporů a válek. Je ale třeba takové „usmíření“ hledat, najít k němu důvod. Mír (i smír) jsou tedy akty vzájemné tolerance a neútočení.

Oproti tomu se můžeme podívat, jakou zprávu v sobě nese pojem pokoj. Pokoj a stav pokoje v sobě nese především vnitřní svět a stav „upokojení“ se. Ten má vazbu na lidskou psychiku, mysl, city, duši a dokonce i na úroveň ducha. Je to tedy i určité „vědomí“, naplněné pokojností. V ní je cítit, že nepotřebujeme útočit, ale také nosné téma jisté spokojenosti, naplněnosti, nedožadování se.

Oba pojmy, mír i pokoj, ukazují jednak naše přání, ale také naše šťastné naplnění. To, co v nich není příliš vidtelné, je ale pohasínající dynamika světa. Oba pojmy mají zajistit jistý klid. Extrémní stva klidu je pak roven „vyhasnutí“ plamene a života. Pokud bychom se podívali na téma optikou duchovních nauk, pak třeba buddhismus se na tuto především klidovou sféru velmi koncentruje.

Pozemský svět, (rusky „mir“), je ale velkým dynamickým dějem. Nejen v něm, ale v nás samých běží souběžně desítky vrstev a rovin ve velké dynamice tělesné, psychické, duševbí i duchovní. Život sám má ve svých projevech nekonečnou neutuchající dynamičnost.

To souvisí s určitým paradoxem toho, pokud příliš tlačímě na „mírové“ pojetí a zanedbáváme-li při tom dynamiku. Naší vnitřní součástí jako lidí, je i stav vymezení se, nahněvání se, touhy a projevů toho, stav, kdy se zanítíme pro tvorbu a dílo. Takové dynamické procesy ukazují dopřednost a snahu se posouvat dále.

Pro duchovní badatele, kteří měli tu možnost učinit zkušenosti na poli exteriorizace (vymístění úrovně duše z těla) může být podstatným zážitkem, že existují celé civilizace bytostí, které došli v tlaku na mírové klima tak daleko, že sice v jejich světě se dobře pluje, ale není vůbec připraven na dynamický aspekt konfliktu, jako nutného protikaldu. Bezkonfliktní zónu můžeme vnímat až ve stavu Sjednocení, skutečného Božího království, zatímco astrální světy i svět pozemský mají dynamiku, kde se mnohé zároveň prolíná, je si výzvou a často se i kříží.

Krásný den všem.

Navázani na minulé?

Řada z nás má své oblíbené výjevy či obrázky z minulosti. Nejen ze své. Minulost bezpečného dětství, minulost filmů mládí, minulost první lásky, minulost prvních protestů…

V tomto romantickém spočinutí není nic nebezpečného. Naopak. Vyhlíží jako záštita oproti zběsilé současnosti, a možná velmi nejisté (ba nebezpečné) budoucnosti.

Je to často svět našich filmových legend a „ochránců“ – Vinnetou, komisař Jieuv (hledá Fantomase), komisař Moulin či Schimanski. Arabela, dr. Živago nebo Prot.

To, čím dnešní doba zrychluje, se jeví jako nepřejícnost k zaostávání a snění. Máme (prý) sami ukázat, co chceme stvořit, co má býti naší budoucností – v těžké zkoušce zpětných způsobů současné politiky, médií, repríz pořadů a kolovrátků ozvěn hitů dávno minulých.

Chybí tu něco podstatného: zcela noví básníci; noví režiséři boudoucnostních vizí a přesahů; malíři, co jdou za do zcela neznámé dimenze; filosofové nepodmínění koncepty minulosti – noví „existencialisté“; sochaři naprosto neuchopených forem… Nebo nechybí – jen si jich okázale nevšímáme?

A tak se upřímně primlouvám za vlídnost k budoucnosti, za bez-nenávistnost k současnosti a za vlídné propuštění minulosti.

PJS

VIDEA

Video rozhovor na Příznacích transformace – Duchovní regresní psychoterapie.

Přednáška o hlubinných inspiracích a progresi (2019)

Přednáška Inspirační hlubinné terapie na festivalu EVOLUTION Praha (2018)

Přednáška o regresní terapii (HAP).

Přednáška Ochrana před negativními vlivy.

Přednáška Vtělení a odtělení z pohledu HAP.

Přednáška Regresní terapie a Luciferská gnoze.

Pozvání k práci na sobě a na kurzy regresní terapie HAP – Vitalita a zdraví

Od regrese k rozvoji lidského ducha

Přednáška na festivale EVOLUTION 2018, Praha – Objevte svůj vnitřní potenciál. Péče o duši a ducha – první část.

Přednáška na festivale EVOLUTION 2018, Praha – Objevte svůj vnitřní potenciál. Péče o duši a ducha – první druhá.

Vrátit se ke spontánnímu, ne jen vymyšlenému…

Od regrese k progresi

 

Je tomu přibližně osm let, kdy jsem se v tomto životě vydal postupně na dráhu auditora a později i lektora regresní psychoterapie HAP. Bylo tomu po vedením mého učitele Ing. Andreje Dragomireckého. Veškerá práce v tomto oboru bývá náročná časově, a jsou při ní prověřovány všechny vnímací, pozornostní a uvědomovací složky a kvality.

Rád bych zde v krátkosti zmínit, jaké se mi zde se mi jeví přednosti a jaká omezení práce s regresními postupy.

Regresní psychoterapie se koncentruje a pomáhá s našimi překážkami, slabostmi, bolestnými zážitky, které v nás (neuvědomovány) dřímají, protože ve svém čase nebyly dořešeny. To se dělo díky tehdejšímu šoku, stavu zúženého vědomí spojeného s bolestivostí.

Chovají se jako „energetická pouzdra“, která mohou „obživnout“ (být znovu oživena) na určité podněty z okolí nebo i nás samých. Regresní psychoterapie řeší „problémy“ a snaží se, aby přestaly náš život ovlivňovat. Svým způsobem je to práce uvědomovací a emočně (trvale) úlevná. Podobá se bagrování v značné hloubce pod povrchem běžně vnímaných jevů a projevů.

Regresní terapie ale neslouží „vrtání se v problémech“ a neměla by vytvářet návyky se pořád vracet k tomu, co už „minulo“. Má obohatit přítomnost, vrátit nám vitalitu a radost v přítomnosti, se kterou budeme aktivněji přistupovat k tomu, jakou budoucnosti připravujeme a vytváříme. Minulost má sloužit budoucnosti, nikoli naopak.

To mne přivedlo k náhledu, že nejhlubší rovina lidského vědomí (v HAP hovoříme o úrovni ducha), která je schopen odvést skvělou práci při zpracování temných témat minulosti, by měl být schopen právě tak projektovat a vytvářet podmínky budoucnosti. Měl by být schopen, jakožto bdělá pozornost a vědomí vždy přítomné, utvářet vědoměji a inspirativně budoucnost člověka. Pokud se tak neděje, pak se budoucnost bude jen „odehrávat“ dle fyzické kondice těla, dle zátěže oru či rodiny, dle stereotypů rozumu, dle návyků a zlozvyků, dle dispozic vyrovnané nebo nalomené rovnováhy v psychice a konečně dle cítivosti a orientace naší duše.

Veškeré zmíněné složky jsou pro život člověka velepodstatné, a přece se domnívám, že hlavním „pracovníkem“ na docelení všech našich živých složek, je nejvyšší úroveň vědomí (v HAP označena jako duch), který je navíc spojen s veškerenstvem, s celkem života a za sebe říkám, že i s Bohem. Přichází čas, kdy budeme mnozí volit podle toho, zda se budeme chtít „uzamykat v něm minulém“, anebo se otevírat budoucímu a utvářet se do něj.

Vědci provedli neuvěřitelný experiment. Zkoumané osoby se pomocí hypnózy vrátily do svého dětství. Jejich tep, dech, krevní rozbory i celkový fyziologický stav odpovídal hodnotám malého dítěte. Myšlení a úroveň otázek a odpovědí byla také odpovídající. Následně byly zkoumané osoby požádány, aby popsaly události, které se jim stanou v budoucnosti (Tyto události však pro ně byly ve skutečnosti už minulostí). Ochotně vyprávěly, do jaké školy budou chodit, na jaké vysoké škole budou studovat, kde budou pracovat, kdy se ožení nebo kolik dětí se jim narodí. Jelikož měli organizátoři experimentu všechny informace již k dispozici, mohli se jednoduše přesvědčit, ža fakta souhlasí.
To nejzajímavější však mělo teprve přijít. Ve stavu hypnózy požádali vědci zkoumané osoby, aby popsaly, co s s nimi stane v budoucnosti. Zkoumané osoby skutečně popsaly, co se s nimi za pět či deset let stane. Tyto údaje nikdo neznal a zatím není možné je potvrdit. Události v minulosti a v budoucnosti tedz nejsou nesouvislými útržky. Je to živý, jednotný řetězec. A pokud ovlivníme jakýkoliv časový úsek, ovlivníme veškerý čas jako celek.
S. N. Lazarev – Člověk budoucnosti (První krok do budoucnosti)

Pokračovat ve čtení →

Kurzy a semináře 2019/2020

Kurzy regresní terapie HAP v roce 2020

BRNO (Centrum Inaris, Štefánikova 98/27 – zastávka Hrnčířská)

http://centruminaris.cz/

Kurz regresní terapie HAP I. + HAP II. (základní a pokročilý kurz):

17. – 23. 2. 2020

Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu: pavel.sobek@gmail.com

Ubytování a strava na kurzech:

Brno: ubytování možno po domluvě na místě nebo v okolí za velmi příznivou cenu. Strava: je možno si nakoupit a využít lednice a kuchyňky (snídaně), dále pak po domluvě s čajovou od Centrem Inaris lze objednat kvalitní čaje, nápoje, toasty, zeleninové talíře atd. Jinak v blízkém okolí 5 kvalitní restaurací, i vegentariánských.

Doprava: čajovna Inaris leží přímo u zastávky tramvaje směrem z centra do Králova pole (tram 1, 6) – zastávka Hrnčířská.

Vykroč – inspirační semináře  Tišnov

Centrum Květ života Tišnov

Terapeuti

 

Náměstí Míru 115 (1. patro)
666 01 Tišnov

Praktické celodenní semináře regresních, hlubinně inspiračních a progresivních přístupů a technik.

PROSINEC 2019 – ÚNOR 2020

Sobotní celodenní kurzy a semináře (workshopy):
Připravil jsem pro vás sérii tematických kurzů a seminářů (workshopů) v okruzích témat regresní terapie, progresní hlubší seberozvoj, řešení témat lidského zdraví lidského těla, psychiky, vědomí a lidské duše.
Mohou sloužit vám osobně, ale také vašim blízkým a rodině.
Během kurzů bude v přestávkách možnostech odborných konzultací pro vás.
Cena každého jednotlivé semináře či kurzu je 700 Kč.
V ceně je zahrnuto i skriptum k danému tématu a certifikát o absolvování odborného semináře.
V prosinci, lednu a únoru vždy v sobotu od 8.30 hod. do 18.30 hod. (s obědovou pauzou).

Sobota 14. 12. 2019

HARMONIZACE PĚTI ŽIVLŮ PRO NAŠE ZDRAVÍ 

Na tomto sobotním semináři se budeme věnovat teorii a zejména praxi toho, jaký prospěch či škoda může plynout z neznalosti vnitřního temperamentu a vlastní živlové charakteristiky (převahy ohně, vody, vzduchu, země a éteru – jemné prostornosti). Podíváme se na živlové rozdíly v tělesnu, psychice a temperamentu dítěte a dospělého. Společně si projdeme mapu harmonizace a dvě základní osy vyrovnávání v živlové harmonizaci.
Budete mít také možnost si sami vypracovat vlastní otestování živlové charakteristiky pro sebe a své blízké.

Sobota 11. 1. 2020  Terapeutická pomoc rodičům a dětem

Celodenní seminář bude věnován technikám a konkrétní praxi pomocí rodičům a dětem v jejich vzájemných vztazích, v otázce jak řešit různé rodové a rodinné zátěže a také opakujících se zdravotní obtíže. Pomocí metod regresní a progresní terapie můžeme řadu těchto situací úspěšně vyřešit.

 

Sobota 18. 1. 2020

TEORIE A PRAXE BDĚLÉ REGRESNÍ TERAPIE

Na tomto sobotním semináři se budeme věnovat metodě Hlubinné abreaktivní psychoterapie, která patří mezi regresní terapie.
Seminář může posloužit i jako možná příprava na stupně odborných kurzů regresní terapie HAP 1, 2, 3.
Ukážeme si, jak teoretické nezbytné základy metody, tak především to, na základě čeho je tento druh terapií tak účinným pro odstranění traumat a problémů v oblasti těla, psychiky, a pro řešení našich reakcí v partnerských a rodinných vztazích. Budeme zde mít také praktickou ukázka z aplikace této metody a možnost odborných konzultací. V závěru si ukážeme, jak můžeme nežádoucím jevům předcházet a jak může regresní terapie pomáhat v každodenním životě, a jak ji doplňuje terapie progresní, obrácená směrem k naší budoucnosti.
Sobota 8. 2. 2020

JAK POROZUMĚT A VNÍMAT DĚTSKOU DUŠI?

Toto sobotní setkání a seminář bude hlavně zaměřen na svět dětské duše, a na to, jak na něj často jako dospělí reagujeme. Mnozí z nás možná pozapomněli, že dětská duše nefunguje na stejném nastavení jako je tomu u dospělých. Mnozí jsme přešli do hodně racionalizované a praktické polohy, ke které nás současný svět nutí. Dítě ale nepoužívá tolik sféru běžného ego vědomí, o to hlouběji se dotýkají věci a reakce dospělých jeho úrovně duše. Malé děti dokáží ještě velmi dobře vycítit lidský charakter, lze je snadno v jejich důvěře zranit a napáchat určité škody.
Na semináři si povíme, jak lze s úrovní dítěte v této oblasti komunikovat k jeho prospěchu. Jak se dají „traumat“ duše uzdravit, a jaké jsou zákonitosti tzv. postulátů, které mohou citlivou dětskou duši (ale i dospělého) zasáhnout.
Budeme vzcházet zejména z odborné publikace „Duše a její svět“, kterou jsme spolu s mojí ženou před pěti let vydali.
Sobota 15. 2. 2020

DUCHOVNÍ PODSTATA ČLOVĚKA – PEVNOST VŮČI NEGATIVITĚ A STRACHU

Tento seminář naplníme tématem, které je dnes možná aktuálnější, než kdy dříve. Má člověk kromě tělesné a psychické roviny také duchovní podstatu? Jak ji lze vytušit a otevřít se jí? Je to cesta bezpečná, nebo na ní jsou i nástrahy? Co vyplývá z možnosti dívat se na život jako na vtělení, tedy inkarnaci a pro jakou zkušenost si do života vezdejšího chodíme?
Pokusíme se společně nahlédnout „za oponu“ a ukázat si, jaké metody pro poznávání duchovní podstaty člověka máme a jak fungují.
V druhé části si pak přiblížíme, jak silnou ochranou je vnímání vlastní duchovní podstaty vůči „negativním jevům a působením“ druhých, jak funguje prověření lidské duše a zkoušky, se kterými se setkáváme a neměli bychom je odmítat.

Zmíníme se také o tom, co se skrývá za již prokázanými jevy telepatie a vycítění hlubší podstaty a charakteru druhého, jak jich nezneužívat, ale naopak je brát jako rozšiřující součást vnímání našich životů.

Sobota 29. 2. 2020

HLUBINNÉ INSPIRAČNÍ TERAPIE RADOSTI

Při našem již téměř vánočním setkání se budeme věnovat metodám hlubinně inspiračních terapií, které rozvíjejí náš potenciál směrem dopředu, k progresi. Řada z nás může v sobě dávat přednost smysluplnému vytváření vlastní budoucnosti, objevování a realizaci svého vnitřního potenciálu. Potřebujeme k tomu často jen určitou vhodnou a nám přiměřenou INSPIRACI, jistý průvodcovský krok. Každý máme v sobě řadu svých „světů“, a přece pozemsky obýváme všichni Zemi.
Ve mnoha praktických ukázkách si ukážeme, jak fungují v člověku tzv. osy harmonizace (je jich celkem pět, pozn.: můj přínos k progresním metodám současnosti), a jak nám mohou s naším seberozvojem schopností a potenciál v nás samých pomoci.
V závěru bude nabídka udělat si průhled, v čem bychom se mohli do nového roku rozvinout a jak lépe využít svých darů a předností k radosti sebe i svých blízkých.

Hodnota mé práce

Aktuální ceník terapií, seminářů a kurzů:

Poradenství a terapeutická sezení

1. Konzultace a návrh metody k řešení problému, traumatu, omezení

Doba: 30 až 40 minut       300 Kč.

2. Regresní terapie HAP (zahrnuje kompletní diagnostiku v rámci zadaného tématu k řešení, návrh způsobu řešení, terapie samotné, a také opatření, aby se celkový stav klientovi vitality posílil)

Doba: 1 hod. 900 Kč      2 hod. 1800 Kč

3. Progresivní techniky a rozvoj schopností -zahrnuje kompletní diagnostiku v rámci aktuálního tématu k řešení, návrh progresivních kroků pro trvalou pozitivní změnu a rozvoj vnitřních dovedností a schopností a doporučení pro ukotvení v každodenním životě.

Doba: 2 hod. 1800 Kč

Kurzy a semináře

1. Kurz HAP 1 základní – kompletní intenzivní kurz (třídenní + některý další víkend dvoudenní terapeutická intenzivní praxe)

Cena: 4500 Kč.

2. Kurz HAP 2  pokročilý – kompletní intenzivní kurz (třídenní + některý další víkend dvoudenní terapeutická intenzivní praxe)

Cena: 4500 Kč.

3. Kurz HAP 3 speciální (kompletní intenzivní kurz třídenní

Cena: 5000 Kč.

4. Kurzy progresivních technik VYKROČ (jednodenní, sobotní)

Cena: 1200 Kč

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)