Astrální světy

Bytosti Síria A a Síria B

Bytosti Síria, se kterými jsme se na úrovni přímé duchovní komunikace setkali- někteří terapeuté z regresní terapie HAP – tvoří poměrně pestrou skupinu z nezemských oblastí astrálních.

Působnost je v úrovních astrálních světů (4D), ale také směrem do světa pozemského. Jejich vliv na raných epoch pozemské civilizace byl bez přehánění obrovský.

Můžeme si uvést civilizace starověké Mezopotámie a Sumeru, právě jako zásadní vliv v epochách starověkého Egypta. Ale dá se jít až do mnohem starších epoch – Lemurské a Atlantské.

Řada autorů pojednává o Sírianech s poněkud romantickými představami. Domýšlí se mnohé o jejich “božském působení”, např. v obdobích starověkého Egypta. Velmi častým pokusem a počinem bývá také channeling s entitami, které jsou se Síriany spojeny (a jimi vedené), anebo přímo kontaktování Sírianů samotných. Samostatnou kapitolou je zde kult egyptských a jiných pyramid zaměřených polohou k Sírius A či B (jindy zase k Orionu),  nekonečné vzývání informačních krystalů a pokusy o invokace magického “nárůstu jasnozřivých schopností” právě od Thovta, Hora, Ísis či Osírida.

Z populární literatury na pomezí ezoterickém zde můžeme jmenovat autorku Murray Hope a její do češtiny přeložené tituly:  Spojení se Síriem nebo Sírius a souvislosti .

V jejím pojetí procházíme jednak archeologickými nálezy a magickými kulty egyptských božstev s vazbou na Sírius.

Autorka mimo jiné píše:

Egyptská i dogonská tradice zastávají názor, že energie velké modrobílé hvězdy v síriuské soustavě jsou převážně ženského charakteru. Egypťané si ji spojovali s Ísidou a pravděpodobně k tomu měli dobrý důvod. Digitaria neboli Sírius B je díky své tajuplné povaze někdy přisuzována Ísidině sestře Neftydě, ačkoli  častěji spadá do pole působnosti Osírida z důvodů, které jsme již vysvětlili. Nakonec zbývá Sirius C, dogonský Sorghum žen, který zůstává skutečně skrytý, jelikož od roku 1929 jej astronomé nespatřili.” (Murry Hope, Sírius a souvislosti. Nakl. Pragma, Praha 1996, str 150).

To, v čem lze podle mých zkušeností s autorkou souhlasit je, že oblast binární hvězdy Síria se skutečně váže silně na element vodní, (pozn. i když “vodní” charakteristiku zde musíme chápat spíše na bázi plazmatické), a má co do činění s některými aspekty hadích a rybích bytostí na element “vody” a tekutosti vázaný. Zde můžeme připomenout nejen Sumer či Egypt, ale také starověkou Indii a ještě mnohem starší epochu Lemurie.

V Indii je například dodnes velmi silný vliv kultu hadích bytostí – Nágů, se kterým se ostatně setkáváme také v pozdějším buddhismu. Pokud se budete bavit s praktikujícím tibetským mistrem nauk, anebo se skutečně obeznámen hinduistickým jogínem, jistě vám sdělí, že s některými typy astrálních zemsko-vodních Nágů si opravdu není co zahrávat. Že je třeba přesně vědět, co jim “astrálně”, ale i zemský (energeticky) vadí. Např. spalování plastů a dalších látek znečišťujících vzduch, ale hlavně znečištění vody, zejména pak krví nebo čímkoliv pocházející od zvířat, která do vody nepatří. Nágové mají také celou vysokou hierarchii, která není vázána do pozemského světa, ale mnohem výše. V nejenom případě jsou strážci pozoruhodných duchovních nauk, vedoucích k “prozření”, a jejich ochránci (viz ochrana Buddhy kobrami-Nágy, či duchovní dary Nagardžunovi).

Kromě “hadích a rybích” charakteristik se vynořuje i silný archetyp lvích bytostí a obecněji bytosti kočkovitých – i když je Sírius zván Psí hvězdou. Autorka propojuje své úvahy o Síriu i se staršími katastrofickými událostmi epoch Země:

…”Za druhé, obě katastrofy, jak země Mu, tak i Atlantidy, se zdají být úhledně položené u Sachmetiných nohou, tady jde o Síria – domov lvích bytostí! Obě katastrofy byly zřejmě spojené s evolučními kvantovými skoky a mnoho výjimečně inspirovaných lidí cháp, že v nepříliš vzdálené budoucnosti čeká další: odtud náhlé objevení Pašatů, lvích lidí ze Síria, na psychické scéně. Mýty vždy dávaly jasně najevo, že Thovt byl že starší generace bohů, než byli epagomenální Neteru, a z předchozího textu a dalších legend se člověku vnucuje myšlenka, že byl siriánským humanoidem. Koneckonců, jemu přidělená manželka Sešet byla především hvědnou bohyní a podle dávných textů “Měřitelkou času.”… (Murry Hope, Spojení se Síriem. Nakl. Volvox Globator, Praha 1998 str. 253)

Psychoterapeutický přímý komunikační kontakt se Síriany (bez chennelingu)

Síriané se většinou rozdělují na skupin civilizace Síria A, Síria B, a (zřejmě zaniklé) oblasti Síria C.

Síriané B byli mojí první zkušeností s působením u klienta (během regresní terapie) v tomto životě. V pokročilém běhu kurzů HAP II. jsme měli za úkol prozkoumat zkusmo přítomnost přivtělených duší u svého protějšku, který byl v pozici klienta. Kromě hledání přivtělených entit (duší), nám bylo krátce řečeno, že se může občas objevit i přítomnost tzv. umělých duší nebo implantátů, které jsou v lidských dějinách známy především z působnosti starověkých egyptských černých mágů. Ovšem tyto “fenomény” se mohou jevit i v době dnešní, i když ne příliš často.

Prozkoumali jsme tedy (v pracovní dvojici) přítomnost přivtělených duší – výsledek byl negativní. Ovšem při vedení klient uváděl, že se mu velmi špatně duchovně rozhlíží v něm i kolem něj, jako by ho něco velmi výrazně omezovalo. Dali jsme se tedy do průzkumu.

Ukázalo se, že skrze vrchní polovinu (od hrudi výše) až nad hlavu se táhne hřibovitý útvar, který jako stín (a v něm pavučina vláken) brání možnosti se kamkoliv duchovně rozhlížet. Vedl jsem tedy klienta k tomu, zda je uvedený útvar “jeho”, nebo mu byl někým do jeho životního prostoru “namontován”.

V tu chvíli nastal jev, který jsem do té doby v takové síle nezažil. Jakoby prostor kolem nás zhoustnul tíživým tlakem příchodu “něčeho”, čemu se naše snaha po objasnění onoho útvaru vůbec nelíbila.  Podobal se (v slabší variantě) situaci, kdy by k vám do místnosti vykročil někdo, kdo už dopředu pojal úmysl vás fyzicky napadnout nebo vám vyhrožovat, zastrašovat vás.

Pokračovali jsme přes klienta v přímém oslovení “skupiny bytostí”, které jsem i já vnímal, jak nás obestoupily. Komunikace s nimi vyžadovala od mne důsledně stát po boku klienta a argumentovat tak, jak jsem to dosud nezažil. I když jsem s tím neměl prakticky žádné zkušenosti, přece se mi v komunikaci a argumentaci docela dařilo.

Šlo o bytosti ze Síria B (pozn. k jejich charakteristice se ještě dostaneme). Nepřály si ani podat vysvětlení k onomu “implantátu”, ani to, abychom se z naší strany nějak dál zajímali, oč jde. Trval jsem na otázce znalosti toho, zda jej takto umístili oni a proč. Přišla neochotně odpověď, že jsou těmi, kdo jej vložili. Důvodem je prý to, že musí kontrolovat některé lidi (duše) s určitými schopnostmi, aby tyto o nich nemohli podávat zprávy, ani je jakkoliv “odhalovat”. Možnost umístit implantát, získali směrem k dotyčnému, již v jeho předchozích inkarnacích díky určitým oslabením (duše a psychiky klienta).

Argumentoval jsem tím, že klient si ve své současné inkarnaci takový implantát nepřeje, a určitě nemá ani chuť se starat o jejich světy. Jejich špionážní důvody že mi nepřijdou “férové”, a jejich snaha o blokaci schopností člověka už vůbec ne. Z jejich strany bylo řečeno, že oni ale nemohou zmíněný “útvar” odstranit. Následovala má otázka, kdo tedy může. Neochotně sdělili, že jejich vedení, jejich nadřízený, co je poslal. Požádal jsem je tedy důsledně, že s ním chci hovořit…

Následoval mnohem vstřícnější rozhovor, jehož závěr byl, že implantát bude neprodleně odstraněn. Nadřízený chtěl původně na nás vymoci nějaké závazky a sliby, ke kterým ale dle nás neměl oprávnění v teritoriu Země a svobody člověka.

Po tomto “vstupním” setkání jsme pak i některými přáteli terapeuty mnohokrát ještě řešili “implantáty od Sírianů” u některých našich klientů.

Mohu se zde pokusit o určitou povšechnou charakteristiku Sírianů z přímých setkání:

Oblast Síria A a B reprezentuje kvality “vodního aspektu“, tekutosti “informací”, či spíše astrální oblasti s určitými “vodními” charakteristikami. Základní charakteristika energetické výživy je vázána na “energii životní síly (prány) informačním tokem“, která se může uvolňovat například na bázi podřízenosti, strachu, bolesti, ale i vášně.

V oblasti Síria B mají bytosti silný zájem o “transformaci” a experimentování s emočními hnutími bytostí a s experimenty genetickými, často z našeho pohledu spojenými s umísťování implantátů, čipů, s únosy a aplikacemi podivných “výtažků” pro experimenty.

Energeticko-jemnohmotný projev zdejších bytostí bývá v něčem podoben hřmotné atletické postavě (pozn. dlouhé a svalnaté končetiny, zvláštní disproporce hlavy oproti svalnatým pažím, extrémní velikost chodidel, určitá “hadovitost” postavy, jakási vodnatá váhavost v pohybech, bedlivě informační vyhodnocování). Paradoxně se dá uvést jako příklad postava jednoho z hlavních “odhalovatelů mimozemské přítomnosti” Stevena Greera s jeho projektem Sírius (sic!).

Pokud si přejeme pomocí někomu, kdo trpí zásahy od těchto entit, a netroufáme-li si to s nimi řešit přímo v duchovní komunikaci, bývá lépe požádat do duchovních nebeských měst, zejména do Agam Des a Zezirathu (viz více informací v rubrice Nebeská duchovní města), kde jsou schopni určité vlivy odstínit a implantáty v mnoha případech sundat.

Sírius A, ve smyslu skupin bytostí se kterými jsme přišli do kontaktu, mají charakteristiku poněkud jinou. Jsou jemnější a v mnohém opravdu působí spíše jako egyptská božstva. Jejich doménou je “magické působení” u klienta. Jsou ochotni své “svěřence” často podpořit v magických dovednostech (ezoterického typu), takže se jim může dobře lépe dařit např. při výkladu tarotových karet, v channelingu, v astrologii, v oblasti práce s energií krajiny (druidské techniky). Ovšem je to vždy něco za něco, takže mezi Síriany A, a jejich svěřenci je vždy určitá smlouvička a závazek “spolupráce”, či splátky.

Osobně jsem zastánce svobody rozhodování každého, klienta nevyjímaje. Je tedy na něm, aby si plně uvědomil, co že svazků s astrálními “božstvy” či “entitami” přijímá a k čemu se zavazuje. Mojí možností je spolu s ním si při přímé práci ozřejmit, jak to, co od někoho nosí jako “dar” – vyžádaný nebo nevyžádaný – působí a k čemu právě jemu je. Pokud jde o neoprávněné zásahy cizích entit, měl by zřejmě sám terapeut vědět, kam věci směřují – a spíše se klienta ptát, co si on sám přeje. Rozhodovat za něj ovšem nemůže.

Poslední věcí, kterou bych zde rád zmínil je, že nepřipisuji astrální bytostem a entitám “primární” negativu úmyslů. Pokud hovořím o negativním “vlivu”, pak jím míní nevyžádané zásahy, překračující vesmírné či nebeské zákony. Tedy upírání základní svobody volby a ochrany.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)